top of page

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

  • Instagram - Black Circle

2016 Goals, One Step at a Time


2016 has already started and I have to say goals are hard to stick to and complete. For a while I always wonder why that was. I thought to be a driven person, motivied all the time, the reality is that sometimes we overload ourself where we dont even get to see the beauty of what we have acomplished. Before you know it anixety kicks in, stress builds up and what was once January is now Novemeber with nothing being done. I put a few things that I found to help me over come that large pressure of new year goals.

1. Only Make Goals You Know You Can Do: Sure it sounds great when you start writing down all the things you want to do in the new year but don't forget that every day life still happens. For some it is school, otheres work and for a lot is family (meaning childern) And of course everything sounds great on paper but are they goals you can reach and put your 100% in. I always start with goals that I find I can kill in my first 6 months, from trying to eat right, to maybe going for a jog once or twice a week. Over time I found myself hitting my goals daily, but that took much time to build up, as you can see it only started as a basic goal at first.

2. ITS OK!!: Remeber that as long as you put effort into whatever you choose it is, that your still good :) Rome was not built in a day and nither are a list of amazing things that have happened. As long as you remeber your goal and that you put some effort into it as much as you can. I told myself to read every day but I never got around to doing it, just before writing this blog I pick a book and read a little bit, I know that if I try to it just a little bit, its still ok because the goal isnt to be the fastest reader but to try to read once a day.

3. Be Patient with yourself: Once the new year start everyone is rushing to get those goals DONE! Remeber you still have 365 days, well a little less now to comeplete whatever task you gave yourself. As long as it is reachable and you put a little effort everyday making it still ok, you will get there. If you find your patient with yourself a lot of your goals will happen without you even knowing.

4. Never Give Up: Along with being patient, always remeber to never give up. Some goals are hard and you gave them to youself for a reason, that's what makes it a goal. Many give up because they just feel they can get there. It's easier said then being done but keep that goal there in the back of your head and tell yourself you can do it, If you thought it then you can over come it.

5. Know When To Take A Break: Now this isnt the same as giving up, when we over load ourself and the realoty of life sinks in we tend to feel we need to cathc up. Dont lose sleep becasue you couldnt get your run in or stop eating the next day because you had too much on a busy work day. Stress and anxiety kicks in and with that is depression and getting down on yourself and then finally giving up. Instead understand your days, along with your goals. Balance is the key along with patient as I said before. If you need to tell yourself STOP! Do it, your body will always tell you the right thing to do.

That being said I always write key words to remind me about my goals, and take the time once a month to reflect on them and see where I am at. There is nothing wrong with setting the bar high and over come your lows. Your goals are for YOU, take care of you and your goals will return the favor.

xoxo Nikola

2016 już się rozpoczęła, a muszę powiedzieć, cele są trudne, aby trzymać się i kompletne. Przez chwilę zastanawiam się, dlaczego zawsze, że był. Myślałem, że będzie napędzany osoby, motivied cały czas, w rzeczywistości jest to, że czasami możemy przeciążać Nas, gdzie nawet nie dostać się do zobaczyć piękno tego, co mamy acomplished. Zanim się zorientujesz anixety rzutach, stres narasta i to, co było kiedyś stycznia jest teraz Klientki z nic nie zostało zrobione. I umieścić kilka rzeczy, które znalazłem, aby pomóc mnie się, że duże ciśnienie nowych celów rocznie.

1. Upewnij się tylko bramki wiesz, możesz zrobić: Jasne, że brzmi świetnie, gdy zaczniesz zapisywać wszystko, co chcesz zrobić w nowym roku, ale nie zapominaj, że każde życie dnia wciąż się dzieje. Dla niektórych jest to szkoła, otheres pracy i dla wielu jest rodzina (potomstwo znaczy) I oczywiście wszystko brzmi świetnie na papierze ale są cele można dotrzeć i umieścić w 100%. Ja zawsze zaczynają się od celów, które znaleźć nie mogę zabić w moich pierwszych 6 miesięcy, z próby jeść prawo, aby być może będzie na jogging raz lub dwa razy w tygodniu. Z biegiem czasu znalazłem się uderzając moje cele codziennie, ale to zajęło dużo czasu, aby zbudować, jak widać to tylko rozpoczął jako podstawowy cel w pierwszej kolejności.

2. ITS OK !!: Pamiętaj, że tak długo, jak można umieścić wysiłku w to co wybierzesz to, że nadal dobre :) Nie od razu Rzym zbudowano i nither to lista niesamowite rzeczy, które zdarzyły. Tak długo, jak pamiętam swój cel i że włożysz trochę wysiłku w to tak bardzo jak to tylko możliwe. Powiedziałem sobie czytać codziennie, ale nigdy nie dostałem się, aby to zrobić, po prostu przed napisaniem tego bloga mogę odebrać książkę i poczytać trochę, wiem, że jeśli staram się nim tylko trochę, to nadal ok, ponieważ cel isnt się najszybszy czytnik, ale spróbować przeczytać raz dziennie.

3. Bądź cierpliwy z siebie: Po nowym roku rozpocząć każdy pędzi, aby te cele gotowe! Pamiętaj masz jeszcze 365 dni, oraz nieco mniej teraz comeplete cokolwiek zadaniem daliście sobie. Tak długo, jak to jest osiągalny i włożysz trochę wysiłku każdego dnia czyni to nadal ok, można się tam dostać. Jeśli znajdziesz swój pacjenta z siebie wiele swoich celów nastąpi bez Ciebie nawet nie wiedząc.

4. Never Give Up: Wraz z cierpliwość, zawsze Pamiętaj, aby nigdy się nie poddawać. Niektóre cele są trudne, a daliście im youself z jakiegoś powodu, to co sprawia, że ​​jest to cel. Wiele zrezygnować, bo po prostu czują, że mogą się tam dostać. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale należy być tego celu nie w tył głowy i powiedzieć sobie, możesz to zrobić, Jeśli myślałeś, że możesz się przyjść to.

5. wiedzieć, kiedy zrobić sobie przerwę : Teraz to isnt tak samo jak rezygnację , gdy na załadowanie Nas i realoty zlewozmywaków życia w nas odczuwać musimy cathc się . Dont stracić snu becasue nie mogliśmy dostać się uruchomić lub zatrzymać jedzenia na następny dzień , ponieważ trzeba było zbytnio na męczącym dniu pracy . Stres i niepokój kopnięcia w A z tym jest depresja i zaczyna się na siebie, a następnie w końcu poddaje. Zamiast zrozumieć swoje dni , wraz ze swoimi celami. Równowaga jest kluczem wraz z pacjentem jak powiedziałem wcześniej . Jeśli potrzebujesz , aby powiedzieć sobie STOP! Czy to , twoje ciało będzie zawsze powiedzieć , co trzeba zrobić .

Powiedział, że jest zawsze pisać słowa kluczowe , aby przypomnieć mi o moich celów , i trochę czasu, raz w miesiącu , aby zastanowić się nad nimi i zobaczyć, gdzie jestem . Nie ma nic złego w ustawieniu paska wysokie i ponad przyjść swoje upadki . Twoje cele są dla Ciebie , dbać o Ciebie i Twoje cele będą odwdzięczyć . xoxo Nikola


bottom of page